Нумерологія Джулі По


djuli-po

Зміст:    1. Сакральна нумерологія
2. Нумерологія Джулі По (Практична частина)

Що таке сакральна нумерологія, основні принципи сакральності в нумерології та ще безліч цікавих речей ви дізнаєтеся сьогодні зі слів Джулі По.

Джулі По – досвідчений нумеролог, що володіє знаннями усіх, без винятку, шкіл нумерології. Окрім нумерології вона практикує та викладає за такими напрямками: родологія, знахарство, рейкі, цілительство, хіромантія, фізіогноміка та це не весь список.
Тому матеріал статті буде корисний не тільки початківцям у нумерології, а й тим, хто вже має якийсь досвід чи давно практикує у галузі нумерології.

Сакральна нумерологія

Принципи сакральності                Школи нумерології

Чотири принципи сакральності в нумерології

В нумерології будь-яка методика повинна відповідати чотирьом основним принципам сакральності. В іншому випадку методика просто не буде працювати. На жаль, не всі нумерологи це знають та дотримуються цих простих правил. Що ж це за вимоги? Давайте  їх розглянемо:

1. Перший принцип сакральності. У кожної школи нумерології є свої сакральні числа: в Західній та Ведичній нумерології – це 9; Таро нумерології – 22; Матричної – 52; Халдейської – 9, 22; Каббалистичної – всі числа. Якщо, наприклад, ви використовуєте Західну нумерологію – ви не повинні при інтерпретації виходити за межі 9 чисел, це не прийнятно.

2.Другий принцип сакральності – це циклічність в нумерології. Більшість методик в Таро нумерології не працює саме тому, що порушений принцип циклічності. Розглянемо, наприклад, число 23 через школу Таро нумерології. Що роблять деякі нумерологи? Вони просто складають 2 + 3 = 5. Це в корені не правильно !!! Порушується циклічність. Після числа 22 повинна слідувати одиниця, а не п’ятірка. У Таро нумерології якщо число більше 22 – необхідно від нього відняти 22.

3.Третій принцип сакральності – це принцип солярності в нумерології. Так само багато помилок допускається через порушення цього правила. Припустимо, людина народжена 25 березня 1976 року. Всі цикли повинні починатися саме 25 березня, а не в якійсь іншій день.

4.Четвертий принцип сакральності дуже важливий. А полягає він у наступному: якщо існує методика та автор написав до неї інструкцію – необхідно цієї інструкції дотримуватися від точки до точки. Можна розширити, надати образності, але все ж дотримуватися правил !!!

Школи нумерології

Нумерологію можна представити у вигляді картини, на якій зображено дерево. Стовбур, крона, гілки, плоди, коріння – великі та дрібні, біосфера та навіть зірки на небі.
За­хід­на шко­ла ну­ме­ро­ло­гії – це кро­на де­ре­ва
Захід­на ну­ме­ро­ло­гія з’яви­ла­ся у 5 сторіч­чі до на­шої ери та за неї весь час від­по­ві­дав Пі­фа­гор. На­с­прав­ді, Квад­рат Пі­фа­го­ра – це тільки ча­сти­на захід­ної шко­ли. Без­сум­нів­но, він роз­кри­ває ха­рак­тер лю­ди­ни, але по­в­ної кар­ти­ни не дає. Іс­нує під­розділ, що на­зи­ваєть­ся кар­тою на­род­жен­ня. Са­ме кар­та на­род­жен­ня від­по­ві­дає за аб­со­лют­но точ­ний пси­хо­тип лю­ди­ни. За до­по­мо­гою захід­ної ну­ме­ро­ло­гії мож­на ро­з­раху­ва­ти рівень роз­вит­ку ду­ші лю­ди­ни, кількість вті­лень, рівень роз­вит­ку мен­таль­но­го ті­ла. І, го­лов­не, мож­на ро­з­раху­ва­ти цик­ли здо­ров’я. У захід­ній школі ну­ме­ро­ло­гії під­сві­до­мість лю­ди­ни не роз­гля­даєть­ся.

Хал­дейська шко­ла ну­ме­ро­ло­гія- це гіл­ки де­ре­ва

Хал­дейська ну­ме­ро­ло­гія ви­бу­до­вуєть­ся за до­по­мо­гою імені, пріз­ви­ща та по бать­ко­ві лю­ди­ни. З її до­по­мо­гою мож­на дізна­ти­ся про по­таєм­ні дум­ки лю­ди­ни та про аб­со­лют­но усі її здіб­но­сті. Всі та­лан­ти лю­ди­ни, аб­со­лют­но все що за­кла­де­но в лю­ди­ну, для то­го щоб по­лег­ши­ти її жит­тєвий шлях – все це ро­з­ра­хо­вуєть­ся за до­по­мо­гою хал­дейской ну­ме­ро­ло­гії. Більш то­го, мож­на ро­з­раху­ва­ти кількість ви­про­бу­вань, які лю­дині у цьо­му жит­ті по­тріб­но пройти. Але во­на по­ки не го­во­рить у яких ро­ках бу­дуть ви­про­бу­ван­ня та че­рез що бу­дуть ви­про­бу­ван­ня. Тим не менш, вже мож­на зро­зу­міти що про лю­ди­ну ду­ма­ють та як сприй­ма­ють ін­ші лю­ди, як во­на ба­жає щоб її сприй­ма­ли та як во­на діє у сус­пільстві.

Ве­дич­на шко­ла ну­ме­ро­ло­гії – це стов­бур де­ре­ва

Ве­дич­на ну­ме­ро­ло­гія дійс­но є цен­тром. За до­по­мо­гою неї мож­на дізна­ти­ся про осо­би­стість лю­ди­ни, її сут­ність; про са­мі гли­бин­ні, по­таєм­ні ри­си ха­рак­те­ру, які визна­ча­ють стри­жень лю­ди­ни. Ве­дич­на шко­ла доз­во­ляє ро­з­раху­ва­ти цик­ли лю­ди­ни (со­ціаль­но­го жит­тя, кар­міч­но­го жит­тя, пла­не­тар­но­го жит­тя).

Ки­тайська шко­ла ну­ме­ро­ло­гії – це біо­сфе­ра

Ки­тайська ну­ме­ро­ло­гія роз­гля­дає усе з точ­ки зо­ру різ­них стихій. Ки­тайська ну­ме­ро­ло­гія дає мож­ливість дізна­ти­ся про під­сві­до­мість лю­ди­ни. Про да­ри, та­лан­ти та здіб­но­сті лю­ди­ни; про те, що за­пи­са­но в мен­таль­но­му та ду­шев­но­му тілі лю­ди­ни. Роз­по­вість про те, ким лю­ди­на бу­ла у ми­ну­ло­му жит­ті, які у неї бу­ли здіб­но­сті та та­лан­ти, про­фесія, як лю­ди­на жи­ла та взає­модія­ла із сус­пільством. Ця шко­ла дасть змо­гу ство­ри­ти аму­ле­ти, обе­ре­ги, всі­ля­кі за­хи­с­ні ін­стру­мен­ти, яки­ми мож­на ко­ри­сту­ва­ти­ся у пе­ребі­гу жит­тя. Дізна­ти­ся про су­міс­ність.

Каб­балі­стич­на шко­ла ну­ме­ро­ло­гії – це круп­не корін­ня де­ре­ва

Каб­балі­стич­на ну­ме­ро­ло­гія – най­ці­каві­ша, бо дає якісь пер­ші про­г­но­зи, де­талі­зує цик­ли. Як­що рані­ше ми діз­на­ли­ся, ко­ли бу­дуть ці цик­ли. То каб­балі­стич­на ну­ме­ро­ло­гія їх аб­со­лют­но чіт­ко роз­шиф­ро­вує, дає чіт­кі да­ти та чіт­кі ме­жі, бу­дує гра­фіки (гра­фік долі, кар’єри, емо­цій, осо­би­сто­го жит­тя, грі­ха, успі­ху, вда­чі, волі, кар­ми). Во­на дає про­г­ноз на ко­жен рік, мі­ся­ць, ко­жен день лю­ди­ни, при­чо­му ду­же до­клад­но. Роз­гля­дає взає­модію лю­ди­ни з ін­ши­ми людь­ми з точ­ки зо­ру пи­тань долі. Так са­мо дає від­по­віді на та­кі пи­тан­ня: че­рез що, які ви­про­бу­ван­ня бу­де про­хо­ди­ти лю­ди­на, як во­ни бу­дуть про­хо­ди­ти та в яких ро­ках.

Шко­ла Та­ро ну­ме­ро­ло­гії – це яб­лу­ки на де­реві

Та­ро ну­ме­ро­ло­гія поєд­нує у собі аб­со­лют­но всі шко­ли ну­ме­ро­ло­гії, які до цьо­го бу­ли опи­сані. Та­ро ну­ме­ро­ло­гія здат­на аб­со­лют­но точ­но роз­по­ві­сти про ди­тин­ство лю­ди­ни, чо­му во­на бу­ла на­род­же­на са­ме в цій сім’ї, як бу­дуть про­хо­ди­ти її жит­тєві ета­пи, точ­ки ком­фор­ту та дис­ком­фор­ту, та­лан­ти та над­здіб­но­сті лю­ди­ни, її со­ціаль­не зав­дан­ня. Во­на до­по­ма­гає ро­з­раху­ва­ти взає­ми­ни з ін­ши­ми, так са­мо дає аб­со­лют­но точ­ний про­г­ноз на ко­жен рік.

Шко­ла Аст­ро­ну­ме­ро­ло­гії – це зір­ки на не­бі

Аст­ро­ну­ме­ро­ло­гія ро­з­ра­хо­вує кар­му лю­ди­ни, кар­міч­ні хво­ро­би, кар­міч­ні цик­ли та зав­дан­ня. Все, що пов’яза­но з кар­мою лю­ди­ни, роз­кри­ває са­ме аст­ро­ну­ме­ро­ло­гія.

Ок­культ­на шко­ла ну­ме­ро­ло­гії – це дріб­не корін­ня де­ре­ва

За до­по­мо­гою окульт­ної шко­ли ну­ме­ро­ло­гії мож­на ро­би­ти гли­бо­кі про­г­но­зи не тільки на жит­тя ок­ре­мо взя­тої лю­ди­ни, але й на жит­тя ці­лих дер­жав. Во­на ду­же гли­бо­ко та  де­таль­но роз­гля­дає ми­нулі вті­лен­ня. При­чо­му, не тільки остан­нє вті­лен­ня, а й усі по­пе­ред­ні вті­лен­ня лю­ди­ни. Так са­мо дає мож­ливість дізна­ти­ся ким лю­ди­на бу­де та чим бу­де зай­ма­ти­ся у на­ступ­но­му жит­ті.

Нумерологія Джулі По (Практична частина)

Розрахувати код матриці онлайн із расшифровкою можна тут

Карма в даті народження людини

В даті народження людини, число її народження несе інформацію про її минуле життя. Місяць народження відповідає за нинішнє втілення,за місяцем народження можна дізнатися навіщо людина прийшла у свій рід. За роком народження можна дізнатися про майбутнє втіленні людини.

Люди, народжені з 01 по 09 число включно – це відмінники, які виконали своє кармічне завдання на 100%.
Люди, народжені 10 по 19 число включно – виконали завдання на 80%.
Люди, народжені 20 по 29 число включно – виконали завдання на 60%.
Люди, народжені 30 та 31 числа впоралися зі своїм завданням в минулому втіленні лише на 40%.

Візьмемо, наприклад, дату 06. 03. 1963. Нам знадобиться тільки перші два числа: 06. 03.

percent-226321_640

Перший нуль у числі народження говорить про те, що в минулому житті людина впоралась зі своїм завданням на 100%. Припустимо, що людина народжена 06 числа та в її психоматриці є знак закриття роду (6 в четвертому робочому числі), то для неї ця шістка не є знаком закриття роду. Те ж стосується  10 у четвертому робочому числі (знак онкології) – воно не спрацює, якщо у даті народження перша цифра –  нуль.

Перша одиниця у числі народження говорить про те, що людина
виконала завдання у минулому втіленні на 80%.

percent-1176980_640

Що таке одиниця? У західній школі нумерології одиниця означає лідерство. “Я сам”, “Я впораюсь”, “Я зможу”, “Я не чую інших людей” – саме тому людина  не впоралась повністю зі своїм завданням.
Числа 10, 11, 12 та 13 – не є кармічними, бо вони символізують пантеон богів.

10 – Сонце, 11 – Місяць, 12 – Юпітер та 13- Раху.

З 14 по 22 число народжені люди з кармічними програмами.

percent-1176979_640

Перша двійка в числі народження говорить про те, що людина виконала завдання в минулому
втіленні на 60%.

У минулому втіленні їй бракувало таких якостей, як доброта, милосердя, чесність, допомога та турбота про ближніх. Ці якості людині необхідно напрацьовувати у  цьому житті.

Перша трійка в числі народження говорить про те, що людина виконала завдання в минулому втіленні на 40%. У минулому житті у неї було занадто велике бажання слави. Вона займалася творчою професією, або жила за чужий рахунок. Надмірно багато приділяла уваги собі та своїй самореалізації.

percent-1176975_640

З цього випливає висновок, що чим ближче число народження людини до нуля, тим ближче вона до першоджерела, істині. Чим далі – тим більше розмита енергетика.

Якщо, наприклад, людина народжена 28 числа – лише на 40% на нього буде впливати енергія Сонця (28 = 10 – Сонце). Решта 60% – це вплив енергії Венери (28-22 = 6 – Венера).

Тепер швиденько розглянимо числа народження:

Значення числа народження в Таро Нумерології  Джулі По

den-rojdeniya

1 та 23 число (I Маг) – лідерство;

2 та 24 число (II Верховна Жриця) – чеснота;

3 та 25 число (III Імператриця) – таланти, творче вираження та розкриття;

4 та 26 число (IV Імператор) – професіоналізм;

5 та 27 число (V Верховний Жрець) – людина, яка дарує іншим практичну мудрість. Верховний жрець – це езотеричний сан. Це вміння правильно виставляти дороги іншим людям та допомагати визначитися в житті.

6 та 28 число (VI Закохані) – чудово вела особисте життя;

7 та 29 число (VII Колісниця) – людина займалася наукою.

8 та 30 число (VIII Правосуддя) – людина займалася духовним розвитком, а значить у цьому втіленні вона максимально до цього близька.

9 та 31 число (IX Пустельник) – під дев’яткою захисники та езотерики.

10 число (X Колесо Фортуни) – людина в минулому втіленні була занадто меркантильною в фінансових питаннях. Тому їй й дали десятку. У першому циклі життя в обов’язковому порядку вона повинна займатися питанням забезпечення сім’ї. Якщо вона не впорається із завданням – почне втрачати гроші.

11 число (XI Сила) – людина в минулому втіленні перевищила психофізичну силу. Була надмірно агресивною, хоча й намагалася впоратися зі своїм завданням. Для неї важливо в цьому житті навчитися примиряти інших людей, захищати, підбадьорювати та піклуватися про фізичний й психічний стан своїх близьких.

12 число (XII Повішений) – людина в минулому втіленні була трохи грубоватою, не достатньо м’яко ставилася до свого оточення. Вона вірила та довіряла тільки собі, за що й отримала 12 знак. 12 Аркан (Повішений) – це людина, яка має орієнтуватися тільки на себе. Ні на кого спертися вона не зможе.

13 число (XIII Смерть) – це знак Раху. У минулому житті така людина завжди бігла попереду паровоза. У цьому житті їй дісталася найскладніша задача – бути першовідкривачем, прокладати нові шляхи та вести за собою маси. Все, що стабільно – у людини віднімається. Її завдання полягає у тому, щоб постійно перебувати в новому енерго-інформаційному потоці.

Кармічні числа народження:

karmicheskie-chisla

14 число (XIV Помірність) – людина в минулому втіленні була занадто жадібною (жадібність могла бути будь-якою: жадібність знань, грошей, емоцій, вражень, любові). Тому в цьому житті її багато у чому обмежують. Її основне завдання – навчитися задовольнятися тим, що має. Як тільки вона почне отримувати задоволення від того, що має – їй дадуть більше. Якщо в цьому житті людині властива така якість, як жадібність – вона обов’язково повинна боротися з цим недоліком.

15 число (XV Диявол) – людина в минулому втіленні займалася окультизмом, не маючи допуску до нього. Одна з причин можливої ​​онкології людини криється саме в минулому житті (здійснення ритуалів з метою заподіяння шкоди іншій людині або звернення до фахівця з тією ж метою). Якщо така людина в цьому житті вирішить стати на світлий шлях – їй доведеться пройти через випробування в житті.

16 число (XVI Вежа) – людина в минулому втіленні руйнувала життя інших людей. У цьому житті їй необхідно вчитися вибудовувати гармонійні відносини; допомагати іншим знайти майно та житло; зводити людей. Ні в якому разі вона не повинна давати поради на руйнування. Чим більше вона побудує – тим більше добробуту отримає.

17 число (XVII Зірка) – така людина в минулому була “зіркою”. У цьому житті до слави та пошани вона повинна ставитися м’якіше. У минулому житті така людина могла бути псевдопророком, псевдовчителем, вона могла порушити авторські права, або ж занадто стрімко рухатися по кар’єрних сходах до слави та процвітання. У цьому житті щоб стати впізнаваною особою, їй необхідно багато вивчити та зрозуміти. Про себе в першу чергу. Така людина завжди буде на другому плані, поки не зрозуміє, що слава – це не найголовніше у житті. Необхідно стати професіоналом  і тоді до неї потягнуться люди.

18 число (XVIII Місяць) – така людина у минулому житті дуже багато обманювала, чого в цьому втіленні робити не можна. Вона дуже тонко відчуває логіку інших людей. Це творча та інтуїтивна людина. З неї може вийти прекрасний кухар, актор або дизайнер. Така людина любить прикрасити. Її талант можна направити у потрібне русло, застосувавши у творчій професії.

19 число (IXX Сонце) – така людина в минулому житті займала дуже високу посаду. Вона могла бути міністром, чиновником, великим промисловцем або підприємцем. Людина зловживала своєю владою. Вона порушила закон свободи волі, тому в цьому житті вкрай важливо не тиснути на інших людей, а надихати їх.

20 число (XX Суд) – така людина в минулому втіленні зрадила традиції свого роду. До подібних порушень відносять: стосунки поза шлюбом, з представником іншої нації, ухід в чужу культуру та багато іншого. (Навіть коли людина не пам’ятає про предків)

21 число (XXI Мир) – така людина в минулому житті вчинила злочин по відношенню до своєї батьківщини. Вона могла представляти інтереси іншої держави, продати свій талант в чужу країну, не бажав захищати батьківщину. Або ж жінка не бажала народжувати нащадків в свій рід.

22 число (XII Дурень) – така людина в минулому житті грубо ставилася до своїх дітей. Може бути вказівка ​​на аборти в минулому. Або людина кинула дітей, не бажая їх виховувати.

Значение месяца рождения в Таро Нумерологии Джули По

mesyac-rojdeniya

Як я вже писала вище, місяць народження має зв’язок із нинішнім втіленням. Знаючи, в якому місяці народжена людина, можна сказати навіщо вона прийшла у свій рід. Місяць народження вказує на кармічне завдання, з яким людина повинна впоратися протягом життя.

Січень – людина, народжена в цьому місяці прийшла відпрацювати карму свого брата або сестри. Вона повинна допомогти почистити карму, придбану в цьому втіленні. Тому основне завдання такої людини – всіляко допомагати брату чи сестрі (але братові / сестрі не варто розповідати про своє кармічне завдання. Інакше, він / вона почне користуватися цим і все може посилитися).

Лютий – така людина у минулому втіленні була не дуже доброю та милосердною. Тому, в цьому житті їй необхідно розвивати в собі ці якості. Вона прийшла в рід до своєї бабусі чи дідуся (по обох лініях). Швидше за все, для неї батьки – не указ, вона слухається тільки представників більш старшого покоління. Батьки ще з дитинства повинні вчити лютневу дитину доглядати за ким – то. Якщо ж вона не навчитися цього робити, не стане чуйною та турботливою – її будуть вчити через неприємності. Близькі жінки почнуть хворіти та все одно вона отримає необхідні навички, але вже в таких умовах.

Березень – людина, народжена у березні, прийшла до своєї мами. У минулому втіленні людина не була самостійною, багато у чому її доля залежала від матері. Тому, в нинішньому втіленні їй необхідно вчитися самостійності. Чим раніше вона почне самостійне життя, навчиться  самостійно приймати рішення, не спираючись на батьків – тим краще для неї.

Квітень – людина, народжена в квітні, має сильний кармічний зв’язок зі своїм батьком. Так само, як у випадку народжених у січні, квітневі прийшли виконувати поручительство за своїх батьків. 50% карми свого батька несе така людина.

Травень – а ось народжені в травні несуть карму своєї мами. (Як у випадку з січневими та квітневими) Дуже часто, у такої людини непрості відносини з матір’ю. Важливо налагодити взаємини, пробачити матір та перестати на неї ображатися.

Червень – така людина прийшла в рід, щоб навчитися правильно вибудовувати сімейні відносини. Як це робити – їй покажуть на прикладі життя у родині. Наприклад, в сім’ї недостатньо прихильно ставляться до дитини та вона думає: “Я ніколи не буду поводитися як батьки” …. або навпаки. Середній межі не буває. Найчастіше, між батьками цієї людини складні стосунки. Тоді завдання людини полягає у тому, щоб примирити їх, не допускати образи та агресії зі свого боку. Їй потрібно прийняти батьків такими, якими вони є.

Липень – показник того, що рід людини занадто застоявся на одному місці. Людині необхідно переїхати в інше місто або самому, або зі своєю сім’єю. Добре буде, якщо її рід діяльності буде пов’язаний з частими відрядженнями та роз’їздами за кордон. Чим більше людина буде перебувати в русі, тим легше буде складатися життя.

Серпень – народжена в цьому місяці дитина – це показник того, що в сім’ї щось не зовсім правильно. Можливо, в сім’ї почалися сварки та конфлікти; або ж батьки не повинні були бути разом. Так чи інакше, завдання народженого у серпні – своїм народженням скріпити сімейні узи. Він повинен прагнути примиряти батьків та ні в якому разі не приймати чиюсь сторону.

Вересень – у вересні народжуються найталановитіші люди, у яких дуже сильне астральне тіло. Якщо людина прийшла в рід під дев’яткою – це говорить про те, що рід в чомусь талановитий. Завдання такої людини – прославити свій рід через талант. Вона повинна або розкрити свої таланти, або знайти та проявити щось, зроблене предком.

Жовтень – жовтневі діти повинні примножити капітал роду. В першу чергу, його потрібно заслужити. І якщо вже людина отримала спадщину – ні в якому разі не можна її продавати. За винятком випадку, коли людина продає щоб придбати щось більше. Наприклад, продає одиначку, щоб купити трикімнатну квартиру. Людині не можна брати гроші у батьків,  тим більше красти. Чим більше грошей вона візьме – тим менше вона зможе заробити.

Листопад – така людина прийшла з завданням перевищити статус свого роду. Про його рід повинні говорити голосніше, ніж зазвичай.

Грудень – такі люди нікому nf нічого не повинні. Це молоді душі. Основне завдання такої людини – навчитися розуміти хоча б самого себе, спиратися на самого себе та чути своїх батьків. У школі Таронумерологіі 12 знак – це знак психолога та вчителя. Людині обов’язково необхідно навчитися прислухатися до порад інших.

Річні цикли людини

Для того, щоб дізнатися в якому циклі ви зараз перебуваєте – необхідно підсумувати всі цифри дати та місяця вашого народження з роком, який цікавить.

Наприклад, ви народжені 14. 02. 1976 року та вас цікавить 2016 рік. Це означає, що слід складати: 14 02 2016 = 1 + 4 + 2 + 2 + 1 + 6 = 16 = 1 + 6 = 7. (Не забувайте про принцип солярні !!!)

Розглянемо значення кожного року:

1 рік. Одиниця – це початок, ідея. Під одиницею необхідно щось починати в житті. Якщо почнете – почнеться цикл. Якщо не почнете – нічого глобального та значимого в житті не буде.

2 рік. Людина вкладає свою енергію. Якщо на першому році індивід почав щось – двійка буде тягнути енергію з його починання. Якщо не почав – двійка буде тягнути енергію з його здоров’я.

3 рік. Трійка – це вже якийсь результат. Якщо на першому році посадили насіння, на другому – полили, третій рік це перші паростки. Трійка вимагає творчості, самореалізації та вкладення енергії.

4 рік. Це найстабільніший рік. В цьому році необхідно вибудовувати кар’єру. Приносить дуже великі дивіденди в роботі, але тільки в тому випадку якщо в першому році закладена щабель. В цьому році нічого не можна міняти капітально, бо втратите багато енергії та сил, але нічого з місця зрушити не зможете.

5 рік. Цей рік несе максимально енергії. В п’ятий рік людина просто розривається на частини. Їй хочеться абсолютно все встигнути: активно розвиватися, рухатися, подорожувати … Людина немов розсіяна у просторі.

6 рік. На шостий рік слід займатися сім’єю. Якщо в минулому році енергія була максимальною, то зараз це спадна діагональ. Тому рік може принести неприємності, як правило вони пов’язані із зрадами (зради та обмани).

7 рік. Необхідно отримувати знання та вчитися, бо сімка – це досвід та глибокі знання. В цьому році необхідно бути дуже обережним із документами.

8 рік. Енергії мало. Не слід нічого починати, інакше 100% втратите сили, гроші та емоції. Коли все почне розхитуватися та руйнуватися – варто сісти та подумати, що потрібно було зробити в п’ятому році щоб уникнути краху. Вісімка приносить конфлікти, суди, скандали, складності в спілкуванні з іншими людьми.

9 рік. На дев’ятий рік завжди система руйнується. Ви завжди щось втратите. Складний знак.

АЛЕ Є ОДНЕ АЛЕ!!!!

Як уже згадувалося вище, 5 рік дає дуже багато енергіі. Людину починає розпирати в різні боки. Цією енергією варто скористатися, тому що п’ятірка завжди дає можливість, альтернативу. Ви отримаєте розвилку. На цій розвилці слід сісти та подумати: “Або ви йдете по долі, або повертаєтеся на життєвий шлях”.

На п’ятірці варто закладати новий щабель. І тоді на дев’ятий рік, коли мало бути руйнування – його не буде, бо дев’ятка буде співвідноситися з п’ятим роком. І, далі, на дев’ятий рік потрібно буде щось міняти, бо він буде вже не дев’ятим, а п’ятим.

Людина постійно повинна перебувати в русі. У перший рік – щось почати; п’ятий рік – щось змінити. І тоді на дев’ятий рік не буде ніяких проблем.

Цикли життя та рівень розвитку людини

igra

Метацикл показує перший глобальний іспит в житті людини. Розрахувати його досить просто – це сума всіх цифр дати народження.

Наприклад, людина народжена 25. 03. 1939. Тоді її перший метацикл доводиться на вік 32 роки. У 32 роки її чекає перший іспит з кармічного вузлу.

Про що ще говорить це число? Воно дає можливість визначити рівень розвитку душі, тобто рівень, на якому ви побажали грати в цьому втіленні.

1 -19 – Це 1 рівень розвитку душі та 3-й рівень астралу;
20 -29 – Це 2 рівень розвитку душі та 4-й рівень астралу;
30- 39 – Це 3 рівень розвитку душі та 4-й рівень астралу;
40 -49 – Це 4 рівень розвитку душі та 5-й рівень астралу;
50 – Це 5 рівень розвитку душі та 5-й рівень астралу;

Технологія поєднання карт в нумерології  Джулі По

Зараз ми на прикладі розглянемо, як в нумерології можна об’єднати 4 карти людини. Як не дивно, основною картою є не Квадрат Піфагора.

Розберемо об’єднання карт на прикладі дати 13. 03. 1981

1.Карта народження людини

karta-rojdeniya-cheloveka

За словами Джулі По, найголовнішою картою є карта народження людини. Це її основний паспорт. Карта народження показує характер людини, визначає таланти людини та його слабкі сторони. Це нинішнє життя людини, досвід, який людині потрібен, щоб виконати своє призначення. Найцікавіше полягає в тому, що ячейки карти народження несуть інформацію про стан енергетичних каналів людини. Існує 9 енергетичних каналів. Вони вже є у людини. Відсутність цифр в ячейках вказує на проблемні зони, канали які необхідно почистити.

Цифри в ячейках розташовуються особливим чином. Значення їх таке:

1.Відповідає за соціальне життя людини. Якщо у людини немає одиниць – вона не соціалізована, не здатна нормально розвиватися.
2.Канал інтуїції.
3.Канал творчого розвитку або саморозвитку людини.
4.Професіоналізм та кар’єра.
5.Знак особистості самої людини. Те, як вона розкриває свій шлях. Знак “Свободи”.
6.Канал весільного життя.
7.Канал життєвого досвіду та зв’язку з ангелами.
8.Канал духовності.
9.Канал екстрасенсорики.

Побудуємо карту народження, заповнимо квадрат як зазначено в першій таблиці 1.

У карті народження відсутні цифри 2, 4, 5, 6, 7. Ці енергетичні канали людині необхідно почистити.

karta-podsoznaniya-cheloveka2. Карта підсвідомості людини

Розрахувати карту підсвідомості (Лошу) безкоштовно можна тут

У карті підсвідомості цифри розташовуються трохи інакше (таб.2). Карта підсвідомості – це те, що приховано в людині, щоб вона не наробила попередніх помилок. Карта підсвідомості включається тільки в екстремальних ситуаціях. Не знаючи карту підсвідомості, трактувати психологію людини неможливо.

Як інтерпретує карту підсвідомості Джулі По:

4 – відповідає за інтелект;
9 – відповідає за концентрацію уваги;
2 – це психіка людини, чим більше двійок- тим більше рухлива психіка у людини;
3 – відповідає за досвід людини в минулому житті, якій вона пройшла через важку хворобу своїх близьких. Якщо трійки немає – це не означає, що ви байдужа особистість. Просто в минулому ви не мали досвіду втрати своїх близьких, тому не знаєте, що цього слід боятися. Якщо трійка присутня – значить такий досвід був. “333” говорить про те, що в минулому житті ви стали свідком важкої, затяжної хвороби своїх близьких.
5 – у всіх картах відповідає за особистість людини та його свободу;
7 – дуже цікавий знак. По ньому визначають, чи є людина індиго або кристалічною. Кількість сімок вказує на планетарну приналежність. “777” – це індиго. Сімки показують зв’язок людини з вищою свідомістю.
8 – відноситься до матеріального плану. Відповідає за здатність організовувати процеси. Якщо вісімок немає – організувати процеси ви не зможете, тому беріться за якісь невеликі проекти. Згодом виробите цю якість та будете користуватися умінням у вищих аспектах. Але у разі, якщо вас завантажити екстремальної роботою – ви її можете не потягнути;
1 – відповідає за фінансові потоки, їх кількість та якість. Якщо одиниць немає – фінансові потоки не регулярні. Якщо є хоч одна одиниця – у вас є можливість професійно реалізувати себе. Одиниця відповідає за те, наскільки ви грамотно та правильно підходили до питання заробляння грошей в минулому житті. Якщо ви зараз хочете мати великий бізнес – вам необхідно мати безліч одиниць;
6 – відповідає за бажання та вміння створювати сімейні відносини;

6-1-8 – це не що інше, як стріла бізнесмена. Вона говорить про те, що в минулому ви вже мали свій власний бізнес.
Якщо в карті підсвідомості людини присутній хоча б одна дев’ятка – це езотерик. У нього дуже щільне ефірне тіло.

Для того, щоб скласти карту підсвідомості, необхідно перетворити свою дату народження в дату за китайським календарем. Для цього скористаємося китайським місячним календарем: в 1981 році 13 березня відповідає 8 лютого. За китайським летоісчесленія наш 2016 рік відповідав китайському 4714 році. Значить, різниця становить 2698 років. Підсумовуємо 1981 + 2698 = 4679 – отримали рік народження за китайським календарем. Дата народження за китайським календарем 8. 02. 4679. Вносимо числа в карту підсвідомості, як вказано на малюнку вище.

kvadrat-pifagora33. Третя карта – Квадрат Піфагора

Третя карта, з якою ми будемо працювати – це Квадрат Піфагора. Це ті якості та той досвід, який може стати у нагоді людині, а може й не знадобитися. Це додаткова валіза, яку людина носить із собою. Відповідає за енергосистему та здоров’я людини.

Для того, щоб заповнити Квадрат Піфагора – нам необхідно додатково розрахувати 4 робочих числа.

Як інтерпретує Квадрат Піфагора Джулі По:

1 (Сонце) – в позитивному аспекті-цілеспрямованість, в негативному – владність;
2 (Місяць) – в позитивному аспекті-доброта, в негативному – відсутність чутливості, бездушність;
3 (Юпітер) – вміння та бажання самореалізуватися. Негативна сторона – несамостійність. Більшість людей при відсутності трійки виявляють несамостійність;
4 (Уран) – відповідає за професіоналізм, в негативному аспекті – це лінь та халтура;
5 (Меркурій) – жрецтво;
6 (Венера) – це працьовитість будинку, домашнє господарство та рукоділля. Чим більше шісток, тим більше схильність людини до дизайну;
7 (Нептун) – відповідає не стільки за талант, скільки за досвід людини;
8 (Сатурн) – відповідає за духовність людини. Духовність – це це розвиток у всіх сферах та аспектах буття;
9 (Марс) – Марс – це не тільки захист та напад. Це ще й екстрасенсорний знак. Чим більше дев’яток – тим більше естрасенсорних здібностей у людини.

Вписуємо в квадрат дату народження 13. 03. 1981 та цифри чотирьох робочих чисел 26 8 24 6 (таб.3).

4. Карта кармічних уроків (КАРТА ІНКЛЮЗІЙ)

karta-karmicheskih-urokovДля заповнення останньої таблиці нам знадобиться Прізвище, Ім’я та По батькові людини. Карта інклюзій будується тільки по родового прізвища людини – на прізвище істинного батька. Якщо ви не знаєте прізвище істинного батька (відповідно, потрібно знати і його ім’я для батькові) – карту інклюзій ви побудувати не зможете. Переводимо ПІБ в цифровий код, використовуючи класичну халдейскую таблицю. Ці дані зможуть перевірити ці уроки в минулому втіленні людина пройшла і знає на 100%. Приклад як скласти в таблиці 4.

Значення карти інклюзій Джулі По:

1 – вміння захищати себе та своїх близьких;
2 – проявлена ​​чеснота в минулому житті;
3  публічна самореалізація, наскільки людина була відомою в минулому житті;
4 – наскільки працьовитою та професійною;
5 – наскільки усвідомлювала себе та своїх близьких;
6 – наскільки якісна у неї була сім’я;
7- прилучення до таємних, сакральних знань. Чим більше сімок – тим глибше знання;
8 – це вміння організувати процеси. Розуміння процесів світобудови;
9 – по наявності дев’яток можна сказати, чи займалася людина езотерикою. Чим більше дев’яток – тим більше та практичніше були знання в минулому житті.
ТЕПЕР АНАЛІЗУЄМО:

tehnologiya-obedineniya-kart


chislo-odin

1. Від чого залежить канал суспільного життя?

1.1 Одиниця – це мова (дивимося 1 квадрат);

1.2 Вісімка – це вміння організувати процеси, використовуючи мову (1) (дивимося 2 квадрат);

1.3 Трійка – це технічний склад розуму, здатність до навчання та здатність навчати (3 квадрат);

1.4 Завершується все глибинними, сакральними знаннями – сімка (4 квадрат).

Для чого потрібен соціальний канал? Для того, щоб розвинутися до екстрасенсорного рівня знань. В даному випадку всі цифри присутні – канал чистий, працює на 100%.

* * *

chislo-dva

2. Від чого залежить наша інтуїція?

2.1 Двійка – це вміння відчути іншу людину (1 квадрат);

2.2 Трійка – це вміння відчути біль та емоції іншої людини (2 квадрат);

2.3 Двійка – це вміння зрозуміти та сприйняти (3 квадрат);

2.4 Четвірка – за ваш професіоналізм. Тобто наскільки ви професійно відчуваєтета готові допомагати іншим людям (4 квадрат).

* * *

chislo-tri

3. Канал таланту. Як розвивається цей канал?

3.1 Трійка – це талант (1 квадрат);

3.2 Четвірка – це інтелектуальний розвиток (2 квадрат);

3.3 Одиниця – це лідерство, вміння просунути свій талант (3 квадрат);

3.4 Одиниця – вміння ставити мету та йти до неї (4 квадрат).

Канал працює на 100%.

* * *

chislo-chetire

4. Канал професійного розвитку. Для того, щоб у людини були гроші та робота – їй необхідно почистити цей канал. Чиститься канал із кінця:

4.1 Вісімка – відповідальність виховується в дитинстві (4 квадрат);

4,2 Як тільки виховали відповідальність- працьовитість / шістки включається автоматично (3 квадрат);

4.3 Одиниця – вчимо його заробляти гроші (2 квадрат);

4.4 І тоді вона стане професіоналом / четвірка (1 квадрат).

Чистити канал краще не за допомогою магії, а виховуючи в собі необхідні якості !!!

* * *

chislo-pyat

5. П’ятірка – це особистість людини.

П’ятірка стоїть у центрі, вона показує вісь духовності та волі.

Для того, щоб людині розкрити свою особистість – їй необхідно розкрити всі інші канали.

* * *

6. Це весільні відносини. За що вони відповідають?

6.1 Дев’ятка – за вміння сконцентрувати свою увагу на когось (2 квадрат);

chislo-shest

6.2 Четвірка – це вміння подбати про самопочуття цю людину (3 квадрат);

6.3 Двійка – це чеснота та доброта (4 квадрат);

Канал чиститься з кінця:

Двійка – спочатку виховується доброта (4 квадрат);

Четвірка – автоматично підключається турбота про здоров’я іншої людини (3 квадрат);

Дев’ятка – з увагою проблем немає (2 квадрат);

Шістка – відкриється особисте життя (1 квадрат).

* * *

chislo-sem

7. Канал життєвого досвіду. Від чого він залежить?

7.1 Шістка – сім’я та рід (2 квадрат);

7.2 Дев’ятка – екстрасенсорні здібності (3 квадрат);

7.3 Дев’ятка – екстрасенсорні здібності (4 квадрат).

* * *

chislo-vosem

8. Духовність. Від чого залежить?

8.1 Сімка – від ментальних каналів (2 квадрат);

8.2 Вісімка – від відповідальності (3 квадрат);

8.3 Шістка – від уміння проявляти себе в сімейних відносинах (4 квадрат) /

* * *

chislo-devyat

9. Канал екстрасенсорики. Від чого залежить?

9.1 Двійка – від внутрішнього спокою, гармонії та правильної пам’яті (2 квадрат);

9.2 Сімка – від уміння себе проявити, самореалізуватися (3 квадрат);

9.3 Трійка – від уміння показати себе (4 квадрат).

Всі канали між собою взаємопов’язані. Коли ви будуєте всі свої квадрати – вам як на долоні видно, чого не вистачає для гармонії і абсолютного щастя.

 

На цьому, мабуть, і все. Хай вам щастить!!!

 

Відвідати сайт Джулі По:  alvasar.ru

Перейти до оригіналу запису “Сакральна нумерологія Джулі По” на російській мові

Переглядів: 2782

Опубліковано:7 Вер 2019 22:49